Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
166/2015/TT-BTC 05/11/2015 Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện dự án đào tạo ngắn hạn về an toàn, an ninh thông tin trong nước thuộc Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1233/QĐ-BTTT 27/07/2015 Ban hành chương trình khung và mẫu giấy chứng nhận đào tạo ngắn hạn về an toàn thông tin trong khuôn khổ Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020"
1188/QĐ-BTTTT 17/07/2015 V/v thành lập Hội đồng đánh giá, lựa chọn các học viên tham dự các khóa đào tạo ngắn hạn về an toàn thông tin trong khôn khổ Đề án 99
03/BĐHĐA99 07/07/2015 V/v Dự án đầu tư nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo và nghiên cứu về an toàn, an ninh thông tin của Trường Đại học CNTT
99/QĐ-TTg 14/01/2014 Phê duyệt Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020"
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
524/QĐ-UBND 08/04/2015 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2015 – 2020.
4648/KH-UBND 24/12/2014 Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức an toàn, an ninh thông tin năm 2015
8553/QĐ-UBND 24/11/2014 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020