Danh sách Ban điều hành Đề án 99

11:40 AM 24/08/2016

 1. Ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Trưởng ban;

 2. Ông Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Phó Trưởng ban;

 3. Ông Đào Quốc Trị, Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ - Thành viên;

 4. Ông Nguyễn Sơn Hải, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Thành viên;

 5. Ông Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an - Thành viên;

 6. Ông Đinh Thế Cường, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tổng tham mưu - Thành viên;

 7. Ông Trịnh Đức Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng đô thị, Bộ Kế hoạch - Đầu tư - Thành viên;

 8. Ông Đào Ngọc Chiến, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ - Thành viên;

 9. Bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Phó trưởng phòng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài Chính - Thành viên;

 10. Ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông - Thành viên;

 11. Ông Nguyễn Vĩnh An, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông - Thành viên;

 12. Ông Trần Duy Hiếu - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông - Thành viên;

 13. Ông Đào Đình Khả, Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông - Thành viên;

 14. Ông Đinh Quang Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông - Thành viên;

 15. Ông Nguyễn Trọng Đường, Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam - Thành viên;

 

Danh sách nguyên thành viên Ban điều hành

 1. Ông Quách Tuấn Ngọc, Nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Giáo dục và đào tạo - Thành viên (giai đoạn 09/2014 đến 04/2016);
 2. Ông Lê Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Công nghê thông tin, Bộ Tổng tham mưu - Thành viên (Giai đoạn 09/2014 đến 04/2016);

 3. Ông Trần Tường Lân, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên (Giai đoạn 09/2014 đến 04/2016);

 4. Ông Nguyễn Văn Phương, Vụ trưởng Vụ Tổ Chức cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông - Thành viên (Giai đoạn 09/2014 đến 09/2015);

 5. Ông Nguyễn Minh Sơn, Nguyên Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông - Thành viên (Giai đoạn 09/2014 đến 09/2015);

 6. Ông Hoàng Đăng Hải, Nguyên Phó Giám đốc Trung tấm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông- Thành viên (Giai đoạn 09/2014 đến 09/2015).