VĂN BẢN
Số hiệu:
Hình thức văn bản:

Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:

Lĩnh vực:
Cơ quan ban hành:

Trích yếu nội dung:Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
20/BC-BTTTT Báo cáo Công nghệ thông tin Báo cáo tình hình triển khai đến hết năm 2016 và phương hướng năm 2017 của Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến hết năm 2020 03/03/2017
03/BC-BĐHĐA99 Báo cáo Công nghệ thông tin Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 của Ban Điều hành triển khai Đề án 99 24/02/2017
1233/QĐ-BTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Công nghệ thông tin Ban hành chương trình khung và mẫu giấy chứng nhận đào tạo ngắn hạn về an toàn thông tin trong khuôn khổ Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020" 27/07/2015
1188/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Công nghệ thông tin V/v thành lập Hội đồng đánh giá, lựa chọn các học viên tham dự các khóa đào tạo ngắn hạn về an toàn thông tin trong khôn khổ Đề án 99 17/07/2015
03/BĐHĐA99 Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn điều hành Công nghệ thông tin V/v Dự án đầu tư nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo và nghiên cứu về an toàn, an ninh thông tin của Trường Đại học CNTT 07/07/2015
99/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Công nghệ thông tin Phê duyệt Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020" 14/01/2014